REGLER

1. Arrangör
1.1. Hamn till Hamn Swimrun arrangeras av:
primalcoaching.se
c/o André Fält
Backgatan 25.
25373 Gantofta
Organisationsnummer: 700811-3511
Mail: andre.falt@primalcoaching.se
Mobil: 0734-27 28 94

2. Den tävlande
2.1. Man/kvinna som under tävlingsåret uppnått en ålder av minst 16 år har möjlighet att delta. Den tävlande skall ha erfarenhet av simning i öppet vatten och den fysiska förmågan att tävla minst fyra timmar sammanhängande.

3. Tävlingen
3.1. De tävlande förflyttar sig utan särskilda hjälpmedel längs snitslad stig/väg och skall passera över de tidtagningszoner som finns längs banan. Förflyttningen innebär såväl simning i öppet vatten som löpning längs stig, väg, terrängspår och strandkant.
3.2. Obligatorisk utrustning skall medföras/användas. Viss utrustning rekommenderas. Se utrustningslistan under punkt 4.
3.3. De tävlande får inte ta emot hjälp från utomstående, tävlingsfunktionärs assistans är undantaget.
3.4. Avvikelser från den snitslade vägen, nedskräpning, utebliven passage över tidtagningszonerna och/eller brister i den obligatoriska utrustningen leder till diskvalifikation. Tävlingsledningen har efter markägarkontakter fått tillstånd att bedriva tävlingen längs snitslad/markerad väg. Brister i utrustningen innebär en risk för de tävlande.
3.5. Det finns tre vätskestationer längs banan, mellan dessa rekommenderas att de tävlande medför egen vätska/energi. Vid vätskestation kan egen “flaska” fyllas med vatten.
3.6. Sjukvårdsresurs kommer att vara båt- och bilburen och tillkallas via funktionärer/följebåtar vid behov.
3.7. Tävlingen sker i tre klasser, Dam, Herr och Mix.
3.8. Starten sker genom “masstart” inom respektive klass, segrar gör det lag som i respektive klass först passerar mållinjen.

4. Utrustning
4.1. Generellt
4.1.1. All utrustning som laget ställer upp med på startlinjen skall medföras längs hela banan till mål, avvikelse leder till diskvalifikation.
4.2. Obligatorisk utrustning
4.2.1. Laget skall medföra:
 visselpipa, väska/ficka som medger förvaring av utrustning samt EST-chip, utlånas till de tävlande av arrangören.
4.2.2. Varje tävlande skall medföra: 
våtdräkt som är anpassad för vistelse i kallt vatten, 
visselpipa, nummerväst som tillhandahålls av arrangören och som under hela loppet ska bäras ytterst.
4.3. Rekommenderad utrustning: simglasögon, badmössa, handpaddlar, löparskor med sula för varierad terräng, vattenflaska/”camelback”.
4.4. Tillåten utrustning:
 simfenor enligt ö till ö riktlinjerna, cyklop, snorkel, handpaddlar, simdolme, midjeväska/ryggsäck och draglina.

5. Tidtagning
5.1. Tidtagningen startar vid gemensam startsignal och de tävlandes sluttid fås då lagets “andra” medlem har passerat mållinjen.
5.2. EST-chip kommer att användas som officiell tidtagning, splittider fås genom passager genom tidtagningszoner längs banan.
5.3. Officiell resultatlista presenteras på hemsidan senast 48 timmar efter tävlingen
5.4. Hamn till Hamn Swimrun har inga spärrtider. Man får hålla på hela dagen om man vill!

6. Ansvar
6.1. Den tävlande deltar i Hamn till Hamn Swimrun på egen risk. Tävlingsförsäkring ingår inte i startavgift.
6.2. Den tävlande skall känna till reglerna och följa dessa.
6.3. Det är obligatoriskt att efter bästa förmåga hjälpa medtävlande eller andra lag som råkat i nöd.
6.4. Tävlande skall visa hänsyn till funktionärer, ortsbefolkning, markägare och betesdjur.
6.5. Grindar som ej övervakas av funktionärer skall stängas efter passage.
6.6. Tävlande skall följa funktionärs uppmaning och eventuella tillrättavisande.
6.7. Om tävlande tvingas bryta tävlingen skall detta meddelas utan fördröjning, till funktionär.
6.8. Nedskräpning längs banan är absolut förbjudet. Allt som medförs från start skall medföras till mål. Skräp får slängas i papperskorg vid vätskestationerna.
6.9. Anmälan till Hamn till Hamn Swimrun är bindande. Vid sjukdom eller skada som renderar återbud återbetalas ingen startavgift. Däremot kan man överlåta anmälan till annat lag, se villkor nästa punkt.
6.10. Mot erläggande av en administrativ avgift om 200 kronor kan man göra ändringar i laget. Dessa ändringar görs på plats i samband med tävlingsdagen och ändringar kan göras fram till 30 minuter innan start.

7. Regler
7.1. Reglerna skall följas av tävlande, brott mot dessa leder till diskvalifikation.
7.2. Regelverket följs upp av utsedd jury.
7.3. Juryn består av Tävlingsledaren samt två personer ur organisationen.
7.4. Juryn handlägger eventuella protester, deras beslut kan ej överklagas. Om regelverket har brister kan juryn fatta beslut utifrån sedvanligt bruk vid “äventyrstävling” av detta slag.
7.5. Juryns beslut mot tävlande kan leda till diskvalifikation eller ev. tidstillägg vid ringa förseelse. (Ringa förseelse leder till minst 15 min tidstillägg)
7.6. Eventuell protest skall inlämnas skriftligen till juryn senast 45 min efter målgång.
7.7. Genom att betala in startavgiften har de tävlande accepterat tävlingsreglerna.

8. Säkerhet
8.1. De tävlande inom laget ansvarar för varandras säkerhet.
8.2. De tävlande får under vistelsen i vattnet inte vara separerade med mer än 15 meter.
8.3. Om laget behöver assistans under vattenvistelsen skall armen föras över huvudet i svepande rörelser för att påkalla funktionärs uppmärksamhet.
8.4. De tävlande får vid landförflyttning inte vara separerade med mer än 20 meter.
8.5. Tävlingsledningen kan hindra lag från att fortsätta tävlingen om de anses så trötta att deras egen säkerhet är i fara.
8.6. Det är absolut förbjudet att dyka ned i vattnet vid respektive simstart!

9. Media
9.1 Tävlande ger sitt medgivande till att bilder tagna av tävlingsorganisationen eller av press får användas i tävlingens marknadsföring eller i press/media.
9.2. Samarbetspartners
9.2.1. Samarbetspartners har rätt att exponera sin verksamhet efter samråd med tävlingsledningen.
9.2.2. Nummervästar får ej klippas eller vikas så att eventuella sponsorers logotyper ej exponeras på avsett sätt.
9.3. Sponsorer
9.3.1. De tävlande har rätt att bära personliga sponsorers logotyper på sin utrustning